Our Mission

Since our establishment on November 15, 2023, we have dedicated ourselves to educating the public about Artificial Intelligence and its societal implications. Our museum has hosted study groups, schools, companies, and government agencies, offering tours, lectures, and debates to enhance understanding of AI. Our commitment to this cause is steadfast, and we aim to continue our efforts well into the future.


Sedan vår etablering den 15 november 2023 har vi ägnat oss åt att utbilda allmänheten om artificiell intelligens (AI) och dess samhällspåverkan. Vårt museum har varit värd för studiegrupper, skolor, företag och myndigheter, och erbjudit rundturer, föreläsningar och debatter för att förbättra förståelsen för AI. Vårt åtagande för denna sak är orubbligt, och vi strävar efter att fortsätta våra insatser långt in i framtiden.
Creative AI

For the first time in human history we have a technology that we can call creative. It has been clearly demonstrated that AI can produce art, music, and texts that both complement and compete with human creation. These AI productions are grounded in centuries of human endeavor, which, through digitalisation and internet distribution have enabled the training of AI's machinery — those massive collections of data we call 'The Models'.


read more


Föreställ dig en värld där en AI skapar en symfoni som väcker fler känslor än Beethovens kompositioner, eller en roman lika djupgående som Dostojevskijs verk. Detta är inte en avlägsen verklighet. För första gången i mänsklighetens historia har vi en teknologi som visar tecken på kreativitet. AI har demonstrerat förmågan att producera konst, musik och texter som både kompletterar och konkurrerar med mänsklig skapelse. Dessa AI-produktioner, rotade i århundraden av mänsklig strävan, möjliggörs av digitalisering och internetdistribution, vilket underlättar träningen av det vi kallar 'Modellerna' - massiva datasamlingar som driver AI:s kreativa potential.

läs mer


Someone to talk to

Without a doubt, the most dramatic realizations of AI to date have been the 'Chat' applications proliferating on the internet. We can now converse with AI on any subject imaginable, marveling at their ability to carry on reasonable dialogues, translate languages, and improve our homework, CVs, and love letters, all thanks to a technique called 'next word prediction.'


While we amuse ourselves with Chatbot's errors and the so-called hallucination phenomena, their consistent politeness and resilience in the face of provocations also stand out. Beyond entertainment, chatbots have found vital roles in customer service, healthcare diagnostics, mental health support, education, and business automation, driven by advancements in NLP and NLU.


read more


"Utan tvekan har de mest dramatiska förverkligandena av AI hittills varit de 'Chat'-applikationer som sprider sig på internet. Vi kan nu konversera med AI om nästan vilket ämne som helst, förundrade över deras förmåga att föra rimliga dialoger, översätta språk och förbättra våra läxor, CV:n och kärleksbrev, allt tack vare en teknik som kallas 'nästa ords förutsägelse'.

Medan vi roar oss med Chatbotarnas fel och de så kallade hallucinationsfenomenen, är deras konstanta artighet och motståndskraft mot provokationer också framträdande. Utöver underhållning har chatbotar funnit viktiga roller inom kundservice, hälsodiagnostik, stöd för mental hälsa, utbildning och företagsautomatisering, drivna av framsteg inom NLP och NLU.

forts

The video above was created at the start of 2023 using state-of-the-art generative AI techniques available at the time. Since then these technologies have greatly improved.
The texts for the video were written with Chat GPT 3, when prompted to create a welcome message for our museum. The grandiose wording was not requested, but rather the result of chatGPTs natural inclination to 'put on the Ritz', having been trained on a great deal of advertising and hubristic content in general. The results are comical considering the capabilities of our tiny museum.

The talking heads were created in Midjourney v4 and animated in D-ID, using the narration of ChatGPT scripts in Eleven labs.

Here is the process if you would like to make a video of your own.

  • Use Midjourney to create faces.
  • Ask ChatGPT to write your script
  • Have Elevenlabs turn your script into voices. You can train your own or use ready made examples.
  • Put your faces and voices together in D-ID

D-IDBe warned that the Internet is increasingly getting swamped with videos made with these, or comparable, technics. Some of these productions are meant to amuse, but most are intended to fool you into buying something or increasing someone's revenue streams.