Join us in our mission

The Museum of Artificial Intelligence is operated by a non-profit association dedicated to educating and enlightening the general public, industry professionals, and academics about the past, present, and potential future of AI. Membership is open to all who wish to collaborate with us in achieving this objective.

Membership dues are set at 300 SEK per year for individuals and 5000 SEK for companies. Please utilize the form below to submit your application.


Museet för Artificiell Intelligens drivs av en ideell förening vars syfte är att utbilda och upplysa allmänheten, branschexperter och akademiker om AI:s förflutna, nutid och möjliga framtid. Medlemskap är öppet för alla som önskar arbeta med oss mot detta mål.

Medlemsavgiften är 300 SEK per år för privatpersoner och 5000 SEK för företag. Använd formuläret nedan för att ansöka.


Membership / Medlemskap

Museet för Artificiell Intelligens Förening

Stadgar för Museet för Artificiell Intelligens

Antagna vid årsmöte den 26 november 2023

§1 Namn

Föreningens namn är Museet för Artificiell Intelligens, härefter kallad Föreningen.

§2 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja intresset för och kunskapen om artificiell intelligens. Föreningen ska bedriva verksamhet som verkar för ändamålet, till exempel föreläsningar, utställningar och workshops.

§3 Form och värdegrund

Föreningen är en ideell förening.


Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.


Föreningen tar tydligt ställning för demokrati, mångfald och öppenhet.

§4 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§5 Medlemskap och avgifter

Föreningen är öppen för enskilda personer som delar föreningens värdegrund och målsättning och som vill stödja föreningens verksamhet. Medlem är den som aktivt anmält sig som medlem och som erlagt fastställda medlemsavgifter.


Enskilda personer och juridiska personer som delar föreningens värdegrund och målsättning och vill stödja föreningens verksamhet kan antagas som stödmedlem i föreningen. Stödmedlem är den som aktivt anmält sig som stödmedlem och som erlagt fastställda medlemsavgifter.


Utöver medlemsavgifter kan årsmötet besluta om andra avgifter och deras storlek på förslag av styrelsen.

§6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

§7 Årsmöten

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år. Årsmötet genomförs digitalt eller fysiskt efter styrelsens beslut. Fysiskt årsmöte hålls på ort som styrelsen bestämmer.


Styrelsen är ansvarig för att skicka ut kallelse till årsmötet senast sex veckor i förväg. Årsmöteshandlingar ska skickas ut senast fyra veckor i förväg.


Motioner ska inkomma till Föreningens styrelse senast åtta veckor innan årsmötet.


Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:


 1. mötets öppnande

 2. val av mötesordförande och mötessekreterare

 3. val av två personer att justera protokollet och agera rösträknare

 4. fastställande av röstlängd

 5. fråga om mötets behörighet

 6. fastställande av arbetsordning

 7. fastställande av föredragningslista

 8. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

 9. ekonomisk berättelse för föregående år

 10. revisorernas berättelse för föregående år

 11. frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

 12. beslut om verksamhetsplan

 13. beslut om budget inklusive fastställande av medlemsavgifter och eventuella övriga avgifter

 14. propositioner och motioner

 15. beslut om eventuella styrelsearvoden

 16. beslut om antal styrelseledamöter

 17. val av ordförande för föreningen

 18. val av styrelse

 19. val av revisorer

 20. val av valberedning

 21. övriga frågor

 22. mötets avslutande


Om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar så begär ska styrelsen kalla till extra årsmöte.


Vid giltigt krav på extra årsmöte och om styrelsen inte kallar kan den som krävt extra årsmöte sköta kallelsen. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast två veckor i förväg.


På extra årsmöte kan, utöver punkterna 1-6 och 22, bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§8 Styrelse

Styrelsen består av minst tre och högst nio ordinarie ledamöter.


Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Årsmötet väljer ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen kan inom sig utse ytterligare funktioner. Mandattiden är ett år.


Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden där inte annat anges i dessa stadgar. I detta ingår bland annat


 • att verkställa av årsmötet fattade beslut

 • att handha föreningens ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper samt tillse att de föreningsmedel, som icke är erforderliga för löpande utgifter, göras räntebärande på förmånligaste sätt

 • att kalla till årsmöte och till mötet avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse gällande det gångna året

 • att i övrigt verka för föreningens ändamål


Styrelsen sammanträder löpande under verksamhetsåret. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter.


Minst två tredjedelar av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.


Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och ytterligare en närvarande ledamot.


Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång och det återstår mer än sex månader till ordinarie årsmöte ska styrelsen kalla till extra årsmöte där val av ersättare genomförs.

§9 Firmateckning

Styrelsen beslutar om firmatecknare och fastställer attestordning. Styrelsen i sin helhet kan alltid teckna föreningens firma.

§10 Revisorer

För granskning av föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte minst en revisor. För varje revisor väljs även en ersättare.


Valbar är personer som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i Föreningen.

§11 Valberedning

Årsmötet kan välja en valberedning som består av mellan tre och fem medlemmar varav en är sammankallande. Medlemmarna i valberedningen väljs på ett år.


Valberedningen ska ta fram förslag till styrelse och revisorer samt sammanställa förslag till personer som är villiga att ingå i valberedningen.


Valberedningen ska även ta fram förslag till eventuella arvoden för förtroendevalda.

§12 Rösträtt och röstetal

På årsmöte och extra årsmöte har endast närvarande medlemmar rösträtt. Medlem har en röst. Fullmakter används inte.


Stödmedlemmar har vare sig röst-, förslags- eller närvarorätt på årsmöte och extra årsmöte.


På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Varje ledamot har en röst.


Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.


Vid lika röstetal på årsmöte och extra årsmöte sker förnyad diskussion och ny omröstning. Blir utfallet återigen lika återremitteras frågan till styrelsen som får i uppdrag att ytterligare bereda frågan och kalla till ett nytt möte. Vid personval avgör lotten vid lika röstetal.

§13 Avstängning och uteslutning

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängningen innebär att medlemmen inte kan delta i någon del av föreningens verksamhet. Det enda undantaget utgörs av årsmötet. Avstängningen ska tas upp på nästa årsmöte där avstängningen antingen upphävs eller medlemmen utesluts.

§14 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.

§15 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.


Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista årsmötet beslutar om fördelning av medel.